Gebruiksvoorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN.

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE SITE.

Door het gebruik van deze site (de “Site”) bezoekt, gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dan kunt u deze site nu verlaten. Deze site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Crete online import export BV. en haar gelieerde ondernemingen en hun merken. De woorden “wij”, “onze”, “ons” en “Ilovecrete.gr” “I Love Crete”, “ilovecrete.eu”, “ilovecrete.net”, Crete online B.V. verwijzen allen naar Crete online import export BV. en aan haar gelieerde ondernemingen en hun merken, tenzij een andere betekenis blijkt uit de context. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken,  deze voorwaarden te veranderen, te wijzigen of anderszins deze Algemene- Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Dergelijke veranderingen en / of aanpassingen zijn direct effectief zodra deze geplaatst zijn op de site. Lees de gebruiksvoorwaarden periodiek. Als een wijziging u niet aanstaat of voor u niet aanvaardbaar is, dan verzoeken wij u om het gebruik van deze webshop direct te stoppen en uitteloggen. Als u het gebruik of uw bezoek aan deze website voortgezet nadat de wijzigingen van onze voorwaarden zijn gepost / gepubliceert dan is dit automatisch een aanvaarding van de herziende voorwaarden.

AANVAARDBAAR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

U kunt deze site alleen voor legitieme doeleinden gebruiken daar wordt mee bedoelt te winkelen of om met ons te communiceren. Je mag geen schade aanrichten op of aan de website of de website misbruiken op een mannier die niet toegestaan is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot hacken van de site systemen, spoofing of vervalsen van e-mailheaders of vertragen of stoppen van de functionaliteit van de site. In het geval u zich registreert en / of overgaat tot aankoop van een product, dan gaat u akkoord met: (a) waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf, zoals gevraagd door het registratieformulier of aankoopformulier. Als u informatie geeft die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of we vermoeden, om welke reden dan ook, dat de opgegeven informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kunnen we, naar eigen goeddunken, uw account opschorten of beëindigen en het weigeren van het huidige of toekomstige gebruik van de site. Om u te registreren op onze site dient u een wachtwoord en account- op naam te maken. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account en bent u verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijkheid bewaren en opslaan van het wachtwoord en account naam. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag u de site alleen gebruiken met betrokkenheid / toestemming van een ouder of wettelijke voogd. U gaat ermee akkoord (a) dat u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere schending van de beveiliging van deze website, en (b) ervoor zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te wijzigen, of bestellingen te annuleren naar ons eigen goeddunken.

RISICO VAN VERLIES.

Items gekocht bij ons zijn op basis van een verzendings contract. Dit betekent dat het risico van verlies en de aansprakelijkheid van verlies op u overgaan zodra wij de artikelen voor verzending aanbieden aan de vervoerder.

BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN MATERIAAL

Deze site bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere merkgebonden informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, foto’s en afbeeldingen, de wereldwijde rechten op die eigendom zijn van ons, aan ons verbonden entiteiten, onze leveranciers en onze licentiegevers of licentiehouders. U mag van de inhoud van deze site niets gebruiken, kopiëren, publiceren, uploaden, plaatsen (om een ​​bulletin board of anderszins), te verzenden, te distribueren of te wijzigen op enigerlei wijze, behalve dat u een kopie van deze inhoud mag downloaden op één computer voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u niet wijzigt of verwijdert aan het auteursrecht, merkenrecht, auteur attributie of andere eigendomsrechten en legenden.

DISCLAIMER.

DEZE SITE EN ALLE ANDERE WEBSITES DIE ONZE PRODUCTEN VERTONEN, EN AL DE PRODUCTEN EN OMSCHRIJVINGEN OP DEZE WEBSITE EN ALLE ANDERE WEBSITES DIE ONZE PRODUCTEN WEERGEVEN, DE WEERGAVE EN OMSCHRIJVING ZIJN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID EN ZOALS AFGEBEELD, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GARANDEREN NIET DAT: (A) DE INHOUD VAN DEZE SITE OF ENIGE ANDERE WEBSITE DIE ONZE PRODUCTEN VERTOONT DANWEL AANBIEDT (INCLUSIEF PRIJZEN, DE BESCHRIJVING EN ANDERE PRODUCTINFORMATIE) NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, ACTUEEL OF FOUTLOOS IS/ZIJN OF DAT FOUTEN IN DE INHOUD DIRECT ZULLEN WORDEN HERSTELD; OF DAT FOUTEN IN PRIJZEN OF ANDERE PRODUCT DETAILS ZULLEN WORDEN GEHONOREERD; (B) DAT DEZE WEBSITE, EN ALLE ANDERE WEBSITES DIE ONZE PRODUCTEN VERTONEN EN OF HUN SERVERS VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN EN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; OF (C) DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF ANDERE WEBSITES DIE ONZE PRODUCTEN VERTONEN ONONDERBROKEN WORDEN WEERGEGEVEN OF BEREIKBAAR ZIJN. ONDANKS ONZE INSPANNINGEN, KAN HET VOORKOMEN DAT PRODUCTEN OP ONZE WEBSITE OF WEBSITES DIE BIJ ONS ZIJN AANGESLOTEN VERKEERT GEPRIJST ZIJN. ALS DE JUISTE PRIJS HOGER IS DAN DE PRIJS WAARVOOR U HET GEKOCHT HEEFT, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN OM UW BESTELLING TE ANULEREN EN STELLEN WIJ U DIRECT OP DE HOOGTE VAN DE ANULERING. ALS EEN PRODUCT GEKOCHT OP DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE WEBSITE DIE ONZE PRODUCTEN AANBIEDT NIET IS ZOALS OMSCHREVEN DAN STUURT U HET ONGEOPEND / ONGEBRUIKT RETOUR VOOR EEN VOLLEDIGE VERGOEDING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN ONDER GEEN ENKELE JURIDISCHE MOGENLIJKHEID (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR U OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR SCHADE, WELKE DIRECT, INDIRECT, SPECIALE, INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE OF ANDERE WIJZE VOORTVLOEIEN UIT, ZIJN VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN OF BENADEREN, VAN DEZE SITE OF HAAR INHOUD, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPAALDE STATEN BINNEN DE EU EN ANDERE WERELDDELEN WAARAAN WIJ LEVEREN STAAN GEEN UITZONDERINGEN TOE AAN GARANTIES OF LEVERINGEN. BEVINDT OF WOONT U IN EEN VAN DIE STATEN OF WERELDELEN DAN KUNNEN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN EN HEEFT U BIJKOMENDE RECHTEN.

LINKS.

DEZE WEBSITE VERTOONT OF GEEFT TOEGANG TOT, OF ANDERE WEBSITES WAAR WIJ EEN VERBINDING OF OVEREENKOMST MEE HEBBEN, LINKS NAAR INHOUD OP OF VAN ANDERE WEBSITES OF BRONNEN. OMDAT CRETE ONLINE B.V.  GEEN ZEGGENSCHAP HEEFT OVER ANDERE WEBSITES EN HUN BRONNEN, ERKENT U EN AANVAARDT U DAT CRETE ONLINE B.V. NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR DE BESCHIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID TOT DIE WEBSITES OF LINKS EN DE INHOUD VAN DIE EXTERNE WEBSITES EN DAT CRETE ONLINE B.V. NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR DE INHOUD, RECLAME, PRODUCTEN, OF ANDERE MATERIALEN OP OF BESCHIKBAARHEID VAN DIE DIENSTEN OF PRODUCTEN OP ANDERE WEBSITES OF BRONNEN. U ERKENT VERDER EN AANVAARDT DAT CRETE ONLINE B.V. NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDT VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT OF BEWEERT TE ZIJN VEROORZAAKT DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN EXTERNE WEBSITES DIENSTEN OF GOEDEREN DIE EXTERNE WEBSITES AANBIEDEN.

VRIJWARING.

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, en te verdedigen, Crete online BV aan haar gelieerde ondernemingen, ouders en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, vertegenwoordigers, en externe leveranciers aan de site van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit een schending van deze overeenkomst door u. We behouden ons het recht om op ons te nemen, voor eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over enige kwestie onderworpen aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig met ons zult samenwerken en ons op alle mogenlijke manieren zult verdediggen.

Promoties.

Van tijd tot tijd kunnen we een wedstrijd, wegeefactie, of andere soortgelijke promotie ( “Promotie”) op onze social media websites of de site plaatsen. Tenzij anders vermeld in de officiële regels voor dergelijke Promotions, en, in aanvulling op en als onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy, door deel te nemen aan een dergelijke Promotie erkent u en aanvaardt u gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden:

 • Aankoop is niet verplicht om te winnen;
 • Eventuele belastingen moeten worden betaald door de Promotie winnaar;
 • Ongeldig en uitgesloten van deelname;
 • Medewerkers van Crete online BV, de moedermaatschappij, filialen, dochterondernemingen en reclame en promotie bureaus komen niet in aanmerking om te winnen;
 • Onze beslissingen en / of de beslissingen van rechters met betrekking tot elk aspect van de promotie zijn definitief;
 • Rechters, indien aanwezig, zijn gekwalificeerd om de Promotie criteria toe te passen;
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren, late, verkeerd geadresseerde, onvolledige, onjuiste, vertraagde, verminkte, gestolen of onleesbare inzendingen of onvoldoende gefrankeerde post;
 • Inzendingen die niet voldoen aan de opgave zijn ongeldig;
 • Meerdere inzendingen of mechanische reproducties zijn ongeldig;
 • Prijzen kunnen niet worden overgedragen, ingewisseld voor geld of vervangen voor een ander product, tenzij door Crete online BV goedgekeurt, welke zich het recht behoudt om een prijs van vergelijkbare of hogere waarde uit te keren;
 • Prijzen zullen niet worden toegekend als we niet voldoende in aanmerking komende en gekwalificeerde inzendingen hebben ontvangen;
 • Inzendingen moeten origineel zijn en worden eigendom van Crete online BV na inzending; en
 • Wij behouden ons het recht voor om de eigendom en echtheid te controleren van de inzendingen van elke potentiële winnaar en dergelijke potentiële winnaar stemt ermee in mee te werken aan een dergelijke verificatie wanneer gevraagd.
 • Tenzij anders vermeld, Promotions zijn op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met, Facebook of andere sociale media Host (zoals hierboven gedefinieerd). U begrijpt dat u bij het verstrekken van uw informatie dat u deze aan ons vestrekt en niet aan Facebook of andere sociale media Host. De door u verstrekte informatie zal alleen gebruikt worden voor de in ons privacybeleid beschreven doeleinden.
 • Een persoon die een prijs als een winnaar in een promotie aanvaardt (zoals hieronder gedefinieerd), of berichten post of fotos of Materialen achterlaat op één van onze social media websites, tenzij dit wettelijk verboden is, die persoon uitdrukkelijk toestemming geeft aan ons en onze aangewezen personen, zijn / haar naam te gebruiken , adres (stad, staat, land), foto, stem en / of andere gelijkenis en, indien van toepassing, prijs informatie voor reclame, handel en promotionele doeleinden zonder verdere compensatie, in alle media nu bekend of later ontdekt, wereldwijd in de eeuwigheid, zonder aankondiging of herzien of goedkeuring.

Social media sites.

Zie Privacy Policy voor aanvullende voorwaarden die op onze social media sites van toepassing zijn.

 

BELASTINGEN.

Wij incaseren belastingen op alle producten verkocht op onze website en tijdens het afrekenings process op de verzend optie die u kiest.

Wij zullen uw product gekocht op onze website pas verzenden nadat wij uw betalling ontvangen hebben, met de verzending van het product zullen we ook de door uw betaalde factuur met een fiscale specificatie voor uw administratie toesturen.

Voor landen die vrijgesteld zijn van of waar geen belasting wordt geheven, uw aankoop is onderworpen aan de in Nederland geldende BTW tarief van 21%. Woont of u, of besteld u een product in een land dat is vrijgesteld van BTW dan dient uzelf de BTW aan uw belastingdienst terug te vragen met de door ons aan u geleverde factuur. Hoe u deze BTW terug moet vragen van de belastingdienst van u land vindt u op de website van uw overheid of belastingdienst, hierbij kunnen wij u niet verder van dienst zijn.

JURISDICTIE EN TOEGEPAST RECHT.

De Privacy Policy en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerd vanuit ons juridisch kantoor in Amsterdam, de Provincie Noord-Holland, Nederland, onderdeel van de Europese Unie. Hoewel deze site kan worden benaderd vanuit andere locaties, door de toegang tot en het gebruik maken van deze website gaat u ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en de EU, zonder uitvoering te geven aan de conflicten van rechtsprincipes. Door het gebruik van de website www.ilovecrete.eu gaat u onherroepelijk accoord met persoonlijke jurisdictie in de Stad van Amsterdam, Nederland, EU, voor alle geschillen die voortvloeien uit gebruik van deze website verwijzen we naar de tekst hieronder.

GESCHILLEN EN ARBITRAGEOVEREENKOMST.

Alle geschillen of vorderingen die betrekking hebben op producten of diensten die worden verkocht of gedistribueerd via de site, of op enigerlei manier uw gebruik van de site (met inbegrip van maar niet beperkt tot claims met betrekking tot de schending van de gebruiksvoorwaarden, privacybeleid of het ongeoorloofd openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie) zal worden beslecht door bindende arbitrage, in plaats van in de rechtszaal.

Er is geen rechter of jury in arbitrage, en gerechtelijke toetsing van een arbitraal vonnis is beperkt. Echter, een arbiter kan op individuele basis uitspraak doen over schade en eventueele schadevergoedingen als een rechter (inclusief injunctive en bevestiging van de rechtbank of wettelijke schadevergoeding), en moet en zal de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden exact volgen opdezelfde wijze als een rechtbank.

Als om welke reden dan ook een claim in de rechtbank plaatsvind in plaats van in arbitrage. We zijn het ook erover eens dat ieder van ons zijn eigen advocaat kan mee brengen in de rechtbank om inbreuk of ander misbruik van intellectuele eigendomsrechten te eisen.

Enige geschillenregeling zal worden uitgevoerd alleen op individuele basis en niet als een eiser of vertegenwoordiger van een groepsclaim.

Als een geschil ontstaat raden we u om eerst contact op met onze klantenservice voordat u een arbitrage of een vordering indient bij de rechtbank.
Wij hechten waarde aan onze relaties met onze klanten en zullen proberen om uw klacht informeel en snel op te lossen.

Als uw klacht niet is opgelost door de klanten service, voor het begin van de arbitrage, dient u eerst een aangetekende schriftelijke beschrijving van u klacht te sturen aan onze juridische afdeling op het volgende adres;

Crete online BV
Tav: Juridische afdeling
Postbus 15524
1001NA Amsterdam
The Netherlands
GeneralCounsel@ilovecrete.eu

U kunt ervoor kiezen om de arbitrage telefonisch uit te voeren, of op basis van schriftelijke stukken, of in persoon.

Besluit van de arbiter is definitief en bindend en kan worden ingevoerd als een beslissing in elke bevoegde rechtbank. Elke claim of geschil die voortvloeien uit, gerelateerd aan of in verband met het gebruik van de site moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat deze claim of schade van de actie is ontstaan.

AANMELDING VAN VERMEENDE SCHENDING AUTEURSRECHT.

Wilt u ons op de hoogte stellen of wijzen op een vermeende inbreuk op het auteursrecht van materiaal op de website ilovecrete, om effectief te zijn, moet u uw melding eerst schriftelijke of per email aan ons sturen aan GeneralCounsel@ilovecrete.eu Raadpleeg uw juridisch adviseur. Uw bericht moet voldoen aan het volgende:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van een exclusief recht van de vermeende inbreuk te handelen.
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk welk beweerd wordt te zijn geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken een representatieve lijst van dergelijke werken op die lijst.
 • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het geschonden is, en dat moet worden verwijderd of de toegang tot dat moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen om het materiaal te lokaliseren. De beste methode is om ons een ​​URL naar de pagina te sturen en een screenshot of print van de pagina en het te verwijderen matriaal.
 • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen om contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mail adres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd.
 • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet.
 • Een verklaring dat de informatie in het bericht juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.
 • Dergelijke schriftelijke kennisgeving moet als volgt naar onze aangewezen agent worden gezonden:

Crete Online BV
Tav: Juridische afdeling
Postbus 15524
1001NA Amsterdam
The Netherlands
E-mail: GeneralCounsel@ilovecrete.eu

Houd er ook rekening mee dat iedereen die bewust onterecht aangeeft dat materiaal of een activiteit inbreuk maakt op zijn of haar recht daar aansprakelijk voor kan worden gehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Amerikaans Engels. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de alternatieve taal. Je kunt klikken op de link om naar de actieve taal over te schakelen.

15% discount at ilovecrete.gr

Welcome to ilovecrete – Natural products from Crete.

Subscribe to our newsletter and receive directly a 15% discount coupon.

We ship worldwide from € 5,00 and free shipping from € 70,00
Logged in users are getting the best shipping rates.

 

With subscribing to our newsletter you agree with our privacy policy and term and conditions.